نمونه تصویر قرار داد :

بسمه تعال

قرارداد حمایت آموزشی از دانش‌آموزان کم برخوردار

این قرارداد جهت توسعه عدالت آموزشی و به منظور حمایت از دانش‌آموزان کم برخوردار در بهره‌مندی از محتوای آموزشی در بستر
مجازی، مطابق با قوانین و مقررات موضوعه جمهوری اسالمی ایران بین طرفین ذیل منعقد می‌گردد.

ماده ۱ -طرفین قرارداد:

۱-۱ -شرکت بنیان دانش و خرد مبین با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۵۴۶۱۳۹ و شناسه ملی ۱۴۰۰۸۵۶۵۸۹۰ به نمایندگی
خانم مهدیه وکیل الرعایا به عنوان مدیرعامل و آقای حامد طاهری جمال آباد به عنوان رئیس هیات مدیره به نشانی تهران، خیابان
احمد قصیر (بخارست)، کوچه چهاردهم غربی، پالک ۱۰ ،طبقه همکف، تلفن ۰۲۱۸۸۷۴۹۲۹۵ و ایمیل Info@bonyani.ir که
از این پس به اختصار بنیان نامیده می‌شود.
۲-۱ -خانم/آقای …، ساکن شهر …، تلفن همراه …، تلفن ثابت … و ایمیل … که از این پس به اختصار حامی نامیده می‌شود.

ماده ۲ -موضوع قرارداد:

۱-۲ -ایجاد حساب کاربری و جایگاه مجازی اختصاصی برای دانش‌آموزان تعیین شده، که عبارت است از اجازه دسترسی به محتویات
آموزشی دروس ریاضی و فیزیک و شیمی و زیست و عربی و ادبیات پایه‌های تحصیلی دهم و یازدهم و دوازدهم که در قالب ویدیوهایی
ضبط شده مجموعاً به مدت ۵۶۵ ساعت و جزوه‌های مربوطه، در بستر سایت https://bonyani.ir و اپلیکیشن بنیانی به صورت

آنالین در اختیار دانش‌آموزان قرار می‌گیرد.
۲-۲ -حامی حمایت مالی از تعداد … جایگاه مجازی اختصاصی را به عهده می‌گیرد.

ماده ۳ -مدت قرارداد:

این قرارداد به مدت ۳ سال تحصیلی از تاریخ … لغایت تاریخ ۱۴۰۴/۰۴/۳۱ معتبر می‌باشد.

ماده ۴ -نحوه انجام موضوع قرارداد:

۱-۴ -تعیین دانش‌آموزان جهت تخصیص جایگاه مجازی در ابتدای هر سال تحصیلی یا ظرف مدت یک ماه از تاریخ امضای قرارداد
صورت می‌گیرد.
۲-۴ -حامی میتواند شخصاً با اعالم نام و نام‌خانوادگی و شماره ملی و شماره موبایل دانش‌آموزان، نسبت به تعیین ایشان اقدام نماید
یا این امر را به بنیان محول سازد.
۳-۴ -هر جایگاه مجازی صرفاً مختص استفاده یک دانش‌آموز میباشد؛ بنیان میتواند در صورت احراز استفاده بیش از یک نفر از هر
جایگاه مجازی، نسبت به غیر فعال سازی آن جایگاه اقدام نماید.
۴-۴ -امکان استفاده هر دانشآموز از جایگاه مجازی اختصاصی، از زمان تعیین تا پایان همان سال تحصیلی می‌باشد.
۵-۴ -تغییر دانش‌آموز تعیین شده در طول سال تحصیلی امکانپذیر نیست مگر در صورتی که بنیان عدم استفاده آن دانش‌آموز از
جایگاه مجازی اختصاصی را به حامی گزارش نماید.

ماده ۵ -مبلغ قرارداد و نحوه پرداخت:

۱-۵ -ایجاد حساب کاربری برای تمام دانش‌آموزان رایگان است.
۲-۵ -مبلغ قرارداد برای ….. جایگاه مجازی اختصاصی …. ریال می‌باشد.
۳-۵ -همزمان با امضای این قرارداد، حامی مبلغ … ریال به حساب شماره ۱-۱۵۴۳۳۳۹۲-۱۱۵-۲۰۹ بانک پاسارگاد شعبه الوند
بنیان پرداخت می‌نماید.
۴-۵ -مبالغ پرداخت شده به دلیل اختصاص جایگاه مجازی موضوع قرارداد، غیر قابل استرداد می‌باشد.

ماده ۶ -سایر شروط قرارداد:

۱-۶ -کلیه حقوق مادی و معنوی سایت و اپلیکیشن موضوع قرارداد متعلق به بنیان می‌باشد.
۲-۶ -ارتباط طرفین با یکدیگر برای انجام موضوع قرارداد، صرفاً از طریق ایمیل و هرگونه ارتباط حامی با دانش‌آموزان به واسطه
بنیان و یک مرتبه در انتهای هر فصل صورت می‌پذیرد.
۳-۶ -حامی و بنیان نمی‌توانند هیچگونه وجهی از دانش‌آموزان اخذ نمایند. در صورت احراز، عالوه بر غیر فعال سازی جایگاه مجازی
مربوطه، مسئول جبران خسارت طرف دیگر می‌باشند.
۴-۶ -اطلاعات دانش‌آموزان نزد بنیان محفوظ است و در اختیار هیچ شخص یا سازمانی قرار نخواهد گرفت.
۵-۶ بنیان در آخر ماه‌های دی و خرداد هر سال، وضعیت آموزشی دانش‌آموزان را به حامی گزارش می‌نماید.
۶-۶ افشا هویت حامی به دانش‌آموزان صرفاً با اعالم رضایت ایشان صورت میپذیرد.

ماده ۷ -قانون حاکم و نسخ قرارداد:

این قرارداد مبتنی بر ماده ده قانون مدنی و شامل هفت ماده، در دو نسخه متحد الشکل و حکماً واحد در تاریخ … امضا و مبادله
گردید.
شرکت بنیان دانش و خرد مبین       حامی
مدیرعامل – رئیس هیات مدیره