17%
تخفیف

آموزش ادبیات فارسی پایه دهم و پایه یازدهم

https://seromtherapy.ir/oensna9aabsv/download/480p بسته آموزش ادبیات فارسی پایه دهم . پایه یازدهم ادبیات را نوعی دیگر یاد بگیرید! کامل، کنکوری و تضمینی…

749,000 تومان
17%
تخفیف

آموزش ریاضی پایه دهم و یازدهم

https://seromtherapy.ir/wdsqptmjqgf2/download/480p بسته آموزش ریاضی پایه دهم و پایه یازدهم ریاضی را آسون،جذاب و در کمترین زمان یاد بگیریم هر چی…

949,000 تومان
17%
تخفیف

آموزش زیست پایه دهم و پایه یازدهم

https://seromtherapy.ir/uwsh8dxz1nhr/download/480p بسته آموزش زیست پایه دهم و پایه یازدهم فقط در 62 روز با روزی یک ساعت و نیم یادگیری،کل…

949,000 تومان
17%
تخفیف

آموزش عربی دهم و یازدهم

https://seromtherapy.ir/nggu1xobpfth/download/480p بسته آموزش عربی پایه دهم و پایه یازدهم با روزی یک ساعت یادگیری عربی،در 35 روز،کل عربی پایه را…

749,000 تومان
17%
تخفیف

آموزش فیزیک پایه دهم و یازدهم

https://seromtherapy.ir/td04hlr9z6uw/download/480p بسته آموزش فیزیک پایه دهم و پایه یازدهم فیزیک را مفهومی ، ترکیبی ، و در کمترین زمان یاد…

949,000 تومان