17%
تخفیف

آموزش ادبیات فارسی جامع (دهم و یازدهم و دوازدهم)

https://seromtherapy.ir/oensna9aabsv/download/480p بسته آموزش ادبیات فارسی جامع (دهم-یازدهم-دوازدهم) ادبیات را نوعی دیگر یاد بگیرید! کامل، کنکوری و تضمینی ادبیات در دروس…

999,000 تومان
18%
تخفیف

آموزش ریاضی جامع کنکور (دهم و یازدهم و دوازدهم)

https://seromtherapy.ir/wdsqptmjqgf2/download/480p بسته آموزش ریاضی جامع کنکور (دهم و یازدهم و دوازدهم) ریاضی را آسون،جذاب و در کمترین زمان یاد بگیریم…

1,400,000 تومان
19%
تخفیف

آموزش زیست پایه دوازدهم

https://seromtherapy.ir/uwsh8dxz1nhr/download/480p بسته آموزش زیست پایه دوازدهم فقط در 66 روز با روزی یک ساعت یادگیری،کل زیست دوازدهم را تدریس کنید…

849,000 تومان
18%
تخفیف

آموزش زیست جامع کنکور (دهم و یازدهم و دوازدهم)

https://seromtherapy.ir/uwsh8dxz1nhr/download/480p بسته آموزش زیست جامع کنکور (دهم و یازدهم و دوازدهم) فقط در 106 روز با روزی یک ساعت ونیم…

1,400,000 تومان
17%
تخفیف

آموزش عربی پایه دوازدهم

https://seromtherapy.ir/nggu1xobpfth/download/480p بسته آموزش عربی پایه دوازدهم با روزی یک ساعت یادگیری عربی،در یک ماه،کل یکسال را کنکوری یاد بگیرید عربی…

649,000 تومان
17%
تخفیف

آموزش عربی جامع کنکور (دهم و یازدهم و دوازدهم)

https://seromtherapy.ir/nggu1xobpfth/download/480p بسته آموزش عربی جامع کنکور (دهم،یازدهم،دوازدهم) با روزی یک ساعت یادگیری عربی،در یک ماه،کل یکسال را کنکوری یاد بگیرید…

999,000 تومان
18%
تخفیف

آموزش فیزیک جامع کنکور (دهم و یازدهم و دوازدهم)

https://seromtherapy.ir/td04hlr9z6uw/download/480p بسته آموزش فیزیک جامع کنکور (دهم و یازدهم و دوازدهم) فیزیک را مفهومی ، ترکیبی ، و در کمترین…

1,400,000 تومان
فیزیک پایه دوازدهم بنیان
19%
تخفیف

آموزش فیزیک دوازدهم

https://seromtherapy.ir/td04hlr9z6uw/download/480p بسته آموزش فیزیک پایه دوازدهم فیزیک را مفهومی ، ترکیبی ، و در کمترین زمان یاد بگیرید شما باید…

849,000 تومان